അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുന്ന വിശദമായ പാഠാസൂത്രണം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അദ്ധ്യാപകസഹായികള്‍