അതിരൂപതാ മതബോധന സമിതി (ACC)

ഫൊറോന ഓര്‍ഗനൈസേഴ്‌സ്

ഫൊറോന സെക്രട്ടറിമാര്‍

പരീക്ഷാ കമ്മിറ്റി

പബ്ലിസിറ്റി & പബ്ലിക്കേഷന്‍

വേര്‍ഡ് & മീഡിയ കമ്മറ്റി

വിശ്വാസോത്സവ കമ്മിറ്റി

കാറ്റകെറ്റിക്കല്‍ റിസോഴ്‌സ് ടീം കമ്മിറ്റി

ബൈബിള്‍ കലോത്സവ കമ്മറ്റി