കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയാന്‍…
ജീവിത പ്രതിസന്ധികളില്‍ കൈത്താങ്ങാകുവാന്‍…
ആത്മീയവും മാനുഷികവുമായ മൂല്യങ്ങളില്‍ ആഴപ്പെടുവാന്‍…
Regain@sandes-
(കുട്ടികള്‍ക്കും കൗമാരക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കൗണ്‍സിലിംഗ്)
ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോണ്‍ നമ്പര്‍-9496191104