പ്രിയമുള്ളവരേ,
വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തില്‍ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ഈശോമിശിഹായുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ആഴപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നമ്മെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടും വിശ്വാസ ജീവിതത്തില്‍ നമുക്ക് പരിശീലനം നേടാം.
വിശ്വാസം എന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നല്കുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്; നമ്മുടെ കഴിവുകളോ മേന്മയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ദൈവം നല്കുന്ന ദാനം. അമൂല്യമായ ഈ സമ്മാനം നല്കി നമ്മോട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാന്‍, കൂട്ടുകൂടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മറുപടി നല്കാന്‍ സാധിക്കും ? ദൈവീക വെളിപാടിന് വേണ്ടവിധത്തില്‍ പ്രത്യുത്തരം നല്കാനുള്ള പരിശീലനം നമുക്ക് നല്‍കാന്‍ സഭാ മാതാവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് വിശ്വാസപരിശീലനവേദി. ഓരോ ഇടവകയിലേയും സണ്ടേസ്‌കൂളുകള്‍ വഴിയായി ഈ പരിശീലനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അവയോട് പൂര്‍ണ്ണമായും സഹകരിക്കാന്‍ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.
‘വിശ്വാസജീവിതം കുടുംബത്തില്‍’ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലന പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് നമ്മള്‍ ഈ വര്‍ഷം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന പ്രക്രിയയില്‍ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കാം.