• വേര്‍ഡ് & മീഡിയ കമ്മറ്റി
  • ശ്രീമതി. ബിന്ദു സജു തട്ടാരടിയില്‍ (കണ്‍വീനര്‍)
  • റവ. ഫാ. ലൈജു കണിച്ചേരില്‍
  • റവ. സി. റോസ് മേക്കരശ്ശേരി
  • ശ്രീ. ജിമ്മി ആന്റണി ചിറത്തറ
  • ശ്രീ. ലിബിന്‍ എബ്രാഹം
  • ശ്രീ. റ്റിബിന്‍ ജോസഫ്
  • ശ്രീമതി. ലിനു മാത്യു